Architektúra včera a dnes

Moderná architektúra domov spája staré s novým

Stavebný ošiaľ, ktorý zasiahol Slovensko v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia priniesol so sebou po architektonickej stránke množstvo zmien, ktoré zasiahli novostavby v mnohých prípadoch (mierne povedané) nešetrne. Nový hospodársko-politický systém zapriahol cieľavedome architektúru domov do svojich služieb, do programových zámerov výstavby a pre tieto svoje úlohy si politicky vždy sformuloval vlastné smernice i podmienky.

Architektúra domov tohto obdobia odzrkadľovala nielen spôsob života, jeho technickú a kultúrnu úroveň, ale najmä spoločensko-ekonomický stav obyvateľstva. Také bolo obdobie socialistického realizmu. Ideológia tohto neslávneho obdobia označovala funkcionalizmus za prežitú, pochybenú a bezideovú cestu architektúry domov, pripisujúc ju za typickú pre kapitalistické zriadenie. Požiadavkami dialektického materializmu nanucovali zásady tvorby pre nový sloh, ku ktorému sa malo dospieť práve metódou socialistického realizmu.

Táto nová teória proklamovala architektúru domov za také umenie, kde umelec musí viesť politický a ideový zápas v záujme diktatúry proletariátu. Tak aj tieto stavby dopadli. Žiadna kreativita, nové, neodskúšané slohy a materiály nás dodnes strašia nielen na sídliskách, ale aj dedinách, kde socialistický realizmus  zapríčinil plánovanú, stádovitú, architektonicky zaškatuľkovanú výstavbu, ktorá mala kopírovať budovateľské úspechy sovietskych súdruhov. Nestalo sa tak. Typickým príkladom je plochá strecha domov a budov, ktorú v tých časoch súdruhovia uvádzali, ako to najlepšie a najrýchlejšie riešenie zastrešenia domu. Dodnes mnohí nadávajú na nevýhody s ňou spojené a pri rekonštrukciách takýchto domov sa akosi samozrejme ráta s novým zastrešením šikmou strechou.

Ešte pred dvadsiatimi rokmi by málokto predpokladal, že nastane doba, kedy sa ľudia budú vracať späť. Ku tradíciám a k objavu pôvodných hodnôt. Moderná architektúra domov sa vracia k tradíciám. K časom, kedy bol dom úzko spojený s prírodou a v kompozícií s ňou vôbec nepôsobil, ako rušivý element. Architektúru domov dneška charakterizuje estetika, funkcionalita a splynutie s prírodou. A tiež návrat k tradičným stavebným materiálom, ktoré sa stáročiami osvedčili viac, ako moderné. Renesanciu zažívajú materiály, ktoré sa pred časom všetci snažili „pochovať“ . Patrí sem napríklad drevený šindeľ, nepálená tehla, omietka z hliny a podobne.

Na Slovensku môžeme právom hovoriť v súvislosti s architektúrou domov o návrate ľudových tradícií. Funkcionalita bola v našich končinách totiž už oddávna v architektúre domov na prvom mieste. Ľudová architektúra domov na Slovensku bola počas celých dejín odolná voči módnym slohovým vplyvom a primárnu úlohu zohrávala vždy funkcia. Murované i zrubové konštrukcie ponúkali vysokú variabilitu v prípade potreby prístavieb alebo delenia priestorov priečkami. Ľudová architektúra domov na Slovensku je charakteristická svojim prispôsobením sa prostrediu. Nikdy nebojovala s prírodou, ale stala sa jej súčasťou, na čo sa pri novostavbách dnes často zabúda.

Bola stavaná z miestnych materiálov, ktoré boli ľahko dostupné a nepotrebovali dlhú a náročnú prepravu. Stavalo sa s ohľadom na poveternostné podmienky a využívala takmer všetky výhody, ktoré prostredie ponúkalo. Nikdy sa nerobili náročné terénne úpravy, terén sa vyrovnával vysokou podmurovkou z kameňa, ktorá bola využitá ako pivnica. Dom bol postavený priečne do svahu, aby neprekážal odtekajúcej dažďovej vode. Drevo, hlina i slama ako základné stavebné materiály majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a pomáhali tak šetriť na kúrení spolu s malými oknami.

Hlinený interiér

V zozname stavebných firiem v sekcii Projektanti, projekčná kancelária určite nájdete aj kontakty na renomované firmy vo vašom okolí. Cez formulár na stránkach môžete vybraté firmy aj osloviť a požiadať ich o vypracovanie cenovej ponuky.

Architektúra domov spred niekoľkých storočí tak spĺňala aj ekologickú  stránku, po ktorej v súčasnosti všetci tak voláme. Dnešní architekti sa týmto staronovým trendom vôbec nebránia. Práve naopak. Aj napriek faktu, že pomiešať moderné so starým nie je jednoduché. A najmä vtedy nie, keď plánujeme mať dom so starodávnym „lookom“ s použitím moderných materiálov a technológií. Architekti tak musia vynaložiť mnoho úsilia, aby dom citlivo zasadili do prostredia a predviedli na ňom svoju kreativitu, odkazujúcu na bohatstvo minulosti. K tomu im pomáha aj pokročilý výskum stavebných materiálov, ktorý prináša prekvapivé výsledky.

Tak napríklad nepálená tehla má všetky porovnateľné vlastnosti lepšie ako pálená až na únosnosť, ktorá je v prípade stavieb prízemných, či dvojpodlažných úplne nepodstatná. Nemusíme sa báť, že nám stavba z nepálenej hliny padne na hlavu. Z tohto materiálu sa aj dnes vo svete bežne stavajú niekoľkoposchodové objekty vo Švajčiarsku, Francúzsku a mnohých iných krajinách. Využívanie tradičných materiálov (drevo, hlina, kameň, slama) je dnes nedeliteľnou súčasťou architektúry domov, kde sa spája moderné so starodávnym.

Možno by vás mohol zaujať aj článok Prečo dom na mieru a nie katalógový projekt 

Foto: aeroteh.info, www.biohouse.com.ua

(i.n.)